วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สารบัญ
เรื่อง หน้า
บทคัดย่อ,ข้อมูลที่ปรึกษา 1
ชื่อโครงงานการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว 2
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3
ขั้นเตรียมงาน 4
อุปกรณ์ 5
วิธีการทำ 6-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น